•  
    دستورالعمل عضویت شرکت ها

    1- کلیه شرکت‌هایی که برای انجام فعالیت‌های مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی، توسعه، پشتیبانی و آموزش سیستم‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه‌های اطلاع‌رسانی و نظایر آن تشکیل می‌شوند، موظفند پس از ثبت شرکت مطابق قانون تجارت و قبل از شروع فعالیت به نظام صنفی استان خود مراجعه و مجوز فعالیت دریافت دارند.

    تبصره: شرکت‌هایی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای استان تشکیل شده‌اند، موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. پس از سپری شدن مهلت مذکور، هیچ شرکتی در استان بدون داشتن مجوز فعالیت مجاز به ادامه کار نیست.

    2- شرکت‌هایی به عضویت نظام صنفی رایانه‌ای استان پذیرفته خواهند شد که دارای شرایط زیر باشند:

    • موضوع فعالیت آنها به موجب اساسنامه شرکت صرفاً یکی از فعالیت‌های رایانه‌ای مندرج در بند 1 باشد.
    • دارای مدیرعامل (تمام وقت) با حداقل مدرک کارشناسی در رشته های کامپیوتر وفناوری اطلاعات باشند.

    تبصره1: مدیرانی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای استان در شرکت خود سمت مدیریت عامل را داشته‌اند، از این قاعده مستثنی می‌باشند.

    تبصره2:مدیرانی که دارای کارشناسی رشته های مرتبط باشند 2 سال وسایررشته های کارشناسی 4 سال سابقه کارمفید درزمینه فناوری اطلاعات می بایست داشته باشند.

    تبصره3:رشته های  مرتبط عبارتنداز:  ریاضی با گرایش  کاربرد کامپیوتر؛ برق ، الکترونیک، دیجیتال، کنترل  ، مخابرات ،  انتقال داده ها  و صنایع

    تبصره4:مدیران با مدرک تحصیلی پایین تر می بایست دارای مدت سابقه قید شده در نامه پیوست باشند . 

    • در استان مورد تقاضا به ثبت رسیده باشند.
    • مرکز اصلی شرکت در استان مورد تقاضا قرار داشته باشد.

    تبصره: شرکت‌هایی که در یک استان دایر شده ولی در استان‌های دیگر نیز شعبه دارند، نیاز به اخذ مجوز فعالیت برای شعبه‌های استانی خود ندارند، ولی موظفند مراتب تشکیل شعبه‌های خود را به نظام صنفی استانی که در آن شعبه قرار دارند اطلاع دهند تا در فهرست شرکتهای دارای مجوز فعالیت آن استان قرار گیرند و بدون حق رأی در مجامع نظام صنفی رایانه‌ای آن استان شرکت نمایند.

    3- شرکت‌های متقاضی برای دریافت مجوز فعالیت باید مدارک زیر را ارائه نمایند: 

    • تکمیل مشخصات فرم ثبت نام بر خط در پورتال
    • تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن
    • تصویر اساسنامه شرکت
    • تصویر اظهارنامه مالیاتی درصورت تازه تاسیس نبودن شرکت
    • تصویر برگه احراز صلاحیت و رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک درصورت دارا بودن رتبه
    • تصویر شناسنامه مدیرعامل
    • تصویر مدرک تحصیلی مدیرعامل
    • تصویر لیست سه ماهه اخیر بیمه وتایید سازمان تامین اجتماعی که حاوی نام مدیر عامل باشد ویا گواهی حضور تمام وقت مدیرعامل با تایید تمامی اعضا هیئت مدیره
    • واریز فیش بانکی مطابق با موضوع اساسنامه و جدول زیر پس از بررسی وتایید مدارک توسط سازمان استان

       توجه : میزان حق عضویت شرکتهای دارای مجوز شورای عالی انفورماتیک با توجه به جدول پیوست به ازائ هر حق رای یک میلیون وسیصدهزار ریال خواهد بود

    4- نظام صنفی رایانه‌ای استانی تقاضاهای رسیده را ظرف مدت پانزده روز بررسی و اعلام نظر خواهد کرد و در صورت تأیید عضویت برای شرکتهای تازه تأسیس، مجوز فعالیت موقت یک ساله ظرف پانزده روز صادر خواهد شد.در صورت عدم تأیید عضویت، موارد مغایرت مشخص و ظرف مهلت مذکور اعلام خواهد شد.

    تبصره: به شرکت‌هایی که حداقل یک اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده باشند، در صورت داشتن سایر شرایط مجوز فعالیت یک ساله داده خواهد شد.

    5- مدت اعتبار مجوز فعالیت صادره یک ساله می‌باشد.

    6- شرکت‌ها موظفند هر سال اطلاعات زیر را برای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان ارسال نمایند.

    • تغییرات اساسنامه و روزنامه رسمی
    • اظهارنامه مالیاتی سالیانه یا برگ تشخیص (یا قطعی) مالیاتی
    • فرم تکمیل شده خوداظهاری مربوط به فعالیت‌های شرکت
    • لیست سه ماهه آخر بیمه اعضا

    تبصره : اگر شرکتی حداکثر شش ماه پس از پایان سال مالی خود مدارک مذکور را ارائه ننماید، از سوی سازمان نظام اخطار دریافت و در صورت عدم توجه به اخطار، پس از طی دو ماه از فهرست شرکتهای دارای مجوز فعالیت حذف موقت خواهد شد

    شماره حساب سازمان استان :

    1733070966   بانک تجارت - شعبه قائم -  بنام سازمان نظام صنفی رایانه ای استان زنجان

    شبا :  IR590180000000001733070966

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان زنجان می باشد.
مجری: پورتال سامان