•  
    کمیسیون های سازمان

    کمیسیون های سازمان نظام صنفی رایانه ای استان زنجان به منظور جلب مشارکت عملی اعضای صنف و استفاده از توان کارشناسی، مشاوره و امکانات اعضاء و فراهم‌آوردن امکان هدایت و نظارت مستقیم آنان، در زمینه‌های مختلف تشکیل می شود.
    ضوابط فعالیت و نحوه ارتباط کمیسیون‌ها با هیات‌مدیره و دبیرخانه نظام براساس "آیین‌نامه فعالیت کمیسیون های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان زنجان" خواهد بود.

     آئین نامه تشکیل کمیسیون های سازمان نصر زنجان

    1- نحوه تشکیل
    1-1- هیات مدیره در هر دوره می تواند نسبت به ایجاد، ابقا، ادغام یا انحلال کمیسیون ها اقدام نماید.
    1-2- هیات مدیره از بین اعضای اصلی و یا علی البدل خود یک نفر را به عنوان عضو مسئول کمیسیون انتخاب و معرفی خواهد کرد.
    1-3- هر کمیسیون متشکل از حداقل 5 نفر و حداکثر 15 نفر عضو داوطلب از میان اعضای نظام صنفی رایانه ای استان زنجان خواهد بود.
    تبصره: افزایش تعداد اعضای کمیسیون با پیشنهاد مسئول کمیسیون و تصویب هیات مدیره بلامانع است.
    1-4- کمیسیون ها در آغاز هر دوره هیات مدیره، تا معرفی مسئول جدید کمیسیون توسط هیات مدیره، می توانند با اعضای قبلی به فعالیت خود ادامه دهند.
    1-5- دبیرخانه نظام یک نفر را به عنوان دبیر کمیسیون معرفی خواهد نمود.
    1-6- جلسات هر کمیسیون حداقل هر دو هفته یکبار در روز و ساعت مشخص و با حضور حداقل نصف اعضا تشکیل می‌گردد و موضوعات با رای موافق اکثریت نسبی حاضران در جلسه به تصویب خواهد رسید.
    تبصره: حضور مسئول کمیسیون یا قائم مقام وی جهت رسمیت یافتن جلسه الزامیست.

    2- اعضای کمیسیون
    2-1- عضویت اولین اعضای کمیسیون در هر دوره از هیات مدیره با معرفی مسئول کمیسیون و تصویب هیات مدیره رسمیت خواهد یافت.
    2-2- پس از شروع فعالیت کمیسیون‌ها، هرگونه تغییرات اعضای کمیسیون با تصویب کمیسیون انجام می گیرد.

    2-3- در صورت غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول یک سال هر عضو در جلسات، عضویت آن فرد در کمیسیون لغو می‌گردد.
    تبصره: تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت، با مسئول کمیسیون می باشد.
    2-4- شرکت هر یک اعضای هیات مدیره و دبیر نظام در جلسات کمیسیون‌ها، بدون حق رای، آزاد است.
    2-5- کمیسیون ها براساس نوع فعالیت می توانند نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی اقدام نمایند. مسئولین کارگروه ها از میان اعضای کمیسیون و با تصویب کمیسیون انتخاب می گردند.

    3- نحوه اداره
    3-1- مسئول کمیسیون وظیفه اداره کمیسیون را به عهده داشته و یک نفر را به عنوان قائم مقام خود جهت تصویب به هیات‌مدیره معرفی می‌نماید. درصورت غیبت مسئول کمیسیون در جلسه کمیسیون، وظایف و اختیارات وی بر عهده قائم مقام می باشد.
    3-2- مسئولیت تنظیم صورتجلسات، ارسال دعوت‌نامه و دستور کار جلسات و مستندات پیوست آنها با دبیر کمیسیون است.
    3-3- در انتهای هر جلسه صورتجلسات تنظیمی همان جلسه توسط دبیر یا مسئول کمیسیون قرائت و به امضای اعضای کمیسیون خواهد رسید.
    3-4- هر یک از اعضای کمیسیون می‌تواند موضوع یا موضوعات پیشنهادی خود راحداقل 48 ساعت قبل از جلسه جهت گنجاندن در دستورکار جلسه، به دبیر کمیسیون ارائه نماید.
    3-5- دستورکار هر جلسه حداقل 24 ساعت قبل از جلسه پس از تأیید مسئول کمیسیون، توسط دبیر کمیسیون به اطلاع اعضا خواهد رسید.
    3-6- پیگیری اجرای مصوبات به عهده مسئول کمیسیون است.

    4- ارتباط با هیات‌مدیره
    4-1- مسئول کمیسیون مسئولیت انتقال نظرات کمیسیون و اطلاع رسانی صورتجلسه هر جلسه کمیسیون به هیات مدیره و ارجاع کار هیات ‌مدیره به کمیسیون‌ را برعهده دارد.
    4-2- مسئول کمیسیون وظیفه ارائه پیشنهادات، گزارشها و مصوبات کمیسیون و همچنین ادای توضیحات را در جلسات هیات‌مدیره بر عهده دارد.
    4-3- کلیه مصوبات کمیسیون‌ها پس از تصویب هیات‌ مدیره قابل اجرا خواهد بود.

    4-4- مسئول کمیسیون موظف است هر 3 ماه یکبار گزارش عملکرد کمیسیون را مشتمل بر موارد زیر به هیات مدیره ارایه نماید:
    الف) تعداد جلسات برگزار شده
    ب) میزان مشارکت اعضا در جلسات
    ج) اهم فعالیتها و دستاوردهای کمیسیون در دوره 3 ماهه مذکور

    5- ارتباط با دبیرخانه
    5-1- یک بایگانی حاوی کلیه صورتجلسات، دستورجلسات، گزارشها و مکاتبات کمیسیون ها با مسولیت دبیر کمیسیون در دبیرخانه نگهداری می گردد. این پرونده‌ها توسط هر یک از اعضای نظام در دبیرخانه قابل رؤیت و کپی‌برداری است.
    5-2- دبیرخانه می‌تواند از کمیسیون‌ها درخواست نماید تا نمایندگانی را جهت اجرای مصوبات و طرحها به دبیرخانه معرفی نمایند. 

     

     فایل
     
    Statute final[1].pdf334.5  کیلوبایت
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان زنجان می باشد.
مجری: پورتال سامان